O, mūsų Tėve danguje
Malda, O
O Dieve, iš bėdos gelmių
O, Psalmės
Kristus prikeltas
K, Velykos
Krikščionys, džiaukimės didžiai
Atpirkimas, Išteisinimas, K
Išganytojau tautų
Adventas, I
Garbinkim Dievą skambesiu šventuoju
G, Šv. Vakarienė
Išdidūs kalba pašaipiai
I, Psalmės
Erode, prieše piktasai
E, Trys Karaliai
Šventosios Dvasios maldaukime
Malda, Š, Sekminės
Šventa Dvasia, pas mus ateik
Š, Sekminės
Prie upės Kristus atėjo
Krikštas, P
Malonus būki mums, Dieve
M, Malda, Psalmės
Vidury gyvenimo
Malda, Paguoda ir viltis, V
Palinksminki savu žodžiu
Dievo Žodis, P
Ramiai džiugiai Dievo valia
Jėzaus pašventimas ir Marijos įvedybos, R
Šviesa Trejybės, o šventa
Š, Šv. Trejybė, Vakaras
Tvirčiausia apsaugos pilis
Psalmės, Reformacija, T
Suteik ramybę mūs laikams
Malda, S
Tvirčiausia apsaugos pilis
Psalmės, Reformacija, T